1

کدام ارگان جزء اعضای زانگ است؟

 • A

  ریه

 • B

  معده

 • C

  مثانه

 • D

  روده