1

کدام ارگان جزء اعضای فو است؟

 

 • A

  کیسه صفرا

 • B

  کلیه

 • C

  کبد

 • D

  طحال