1

تعداد نقاط سوزنی مریدین روده بزرگ چندتاست؟

 • A

  11تا

 • B

  9تا

 • C

  20تا

 • D

  24تا