1

چند نوع سیستم عصبی خودکار در بدن داریم ؟

 • A

  دو نوع

 • B

  چهار نوع

 • C

  یک نوع

 • D

  شش نوع