1

چند تا مریدین فرعی در بدن داریم؟

 • A

  دو تا

 • B

  سه تا

 • C

  یک عدد

 • D

  5تا