1

نقطه احیای بدن کدام است؟

 • A

  Du20

 • B

  St36

 • C

  Sp6

 • D

  Ki1