1

تاریخچه طب سوزنی حدودا چند سال قدمت دارد ؟

 • A

  دو هزار سال

 • B

  سه هزار سال

 • C

  پنج هزار سال

 • D

  هزار سال