1

نقطه Du 20 در کجای بدن قرار دارد؟

 • A

  در بازو

 • B

  در دست

 • C

  در پا

 • D

  در سر