1

در طب چینی چند عنصر داریم؟

 • A

  ۴عنصر

 • B

  ۵عنصر

 • C

  ۷عنصر

 • D

  ۳عنصر