1

کدام گزینه از ممنوعات سوزن گذاری است؟

 • A

  نیپل

 • B

  کف پا

 • C

  سر

 • D

  صورت