1

چند مریدین اصلی در بدن داریم؟

 • A

  ۱۲مریدین

 • B

  ۱۴مریدین

 • C

  ۲۰مریدین

 • D

  ۱۰مریدین