1

کدام قسمت از بدن جزء ممنوعات سوزن گذاری است ؟

 • A

  شکم

 • B

  ناف

 • C

  بازو

 • D

  کتف