1

مدت سوزن گذاری معمولا بین ……..

 • A

  بین 20تا30 دقیقه

 • B

  بین 30تا100 دقیقه

 • C

  بین 35 تا 50 دقیقه

 • D

  بین 40 تا 70 دقیقه