1

بعد از خارج کردن سوزن تا چند ساعت نباید ماساژ یا بادکش انجام داد؟

 • A

  تا 2ساعت

 • B

  تا 5ساعت

 • C

  تا 4ساعت

 • D

  تا 3 ساعت