1

موهای مجعد نشان کدام طبع است؟

 • A

  گرک

 • B

  گرم و خشک

 • C

  سرد و خشک

 • D

  گرم و تر