1

موهای لخت و خوش حالت نشان کدام طبع است؟

 • A

  گرم

 • B

  سرد

 • C

  تر

 • D

  سرد و تر