1

رنگ‌ سرخ و سفید صورت نشان کدام طبع است؟

 • A

  گرم تر

 • B

  گرم و خشک

 • C

  تعادل مزاج

 • D

  سرد و تر