1

پوستی که به زردی گرایش داره نشان غلبه کدام خلط است؟

 • A

  دم

 • B

  بلغم

 • C

  صفرا

 • D

  سودا