1

تیرگی همراه با گرفتگی صورت نشان غلبه کدام طبع می باشد؟

 • A

  صفرا

 • B

  دم

 • C

  سودا

 • D

  بلغم