1

مزاج در لغت به چه معناست؟

 • A

  طبع

 • B

  مرکب

 • C

  در هم اویختن

 • D

  همه موارد