1

عوامل به وجود آمدن مزاج اکتسابی چیست؟

 • A

  دما_مکان زندگی_اعصاب_فصل

 • B

  زمان _اعصاب_جنسیت_سن

 • C

  سن_فصل_مکان زندگی_اعراض نفسانی

 • D

  اعراض نفسانی_فصل_دما_اعصاب