1

افراد درشت و هیکلی چه طبعی دارند؟

 • A

  صفرا

 • B

  دم

 • C

  سودا

 • D

  بلغم