1

افراد مدیر و رهبر از خصوصیات کدام طب می باشد؟

 • A

  دموی

 • B

  صفراوی

 • C

  سوداوی

 • D

  بلغمی