1

میل به شیرینی و ترشی از خصوصیات کدام طبع است؟

 • A

  بلغم

 • B

  دم

 • C

  صفرا

 • D

  سودا