1

بی نظمی و رفتار مخاطره آمیز در عصبانیت نشان کدام طبع است؟

 • A

  بلغم

 • B

  دم

 • C

  سودا

 • D

  صفرا