1

قد بلند و لاغر نشان کدام طبع است؟

 • A

  صفرا

 • B

  سودا

 • C

  بلغم

 • D

  دم