1

پرخاشگری و ریزش مو از جلو سر نشان کدام مزاج است؟

 • A

  سودا

 • B

  بلغم

 • C

  دم

 • D

  صفرا