1

جوش و آکنه،زردی پوست و چشم،عطش از غلبه کدام طبع است؟

 • A

  صفزا

 • B

  دم

 • C

  سودا

 • D

  صفرا