1

وسواس فکری و شک و تردید از نشانه های کدام طبع است؟

 • A

  صفرا

 • B

  دم

 • C

  سودا

 • D

  بلغم