1

ترشی دهان_سستی_خواب آلودگی از نشانه های غلبه کدام مزاج است؟

 • A

  صفرا

 • B

  دم

 • C

  سودا

 • D

  بلغم