1

خنگی از نشانه های غلبه کدام طبع بر کدام عضو است؟

 • A

  خشکی کبد

 • B

  رطوبت سر

 • C

  رطوبت کبد

 • D

  خشکی سر