1

عصبانیت عمیق نشان کدام طبع است؟

 • A

  سودا

 • B

  صفرا

 • C

  بلغم

 • D

  دم