1

دم طبع چندم است؟

 • A

  اول

 • B

  دوم

 • C

  سوم

 • D

  چهارم