1

دختری سفید روی با موهای مشکی در سن ۱۵ سالگی چه طبعی دارد؟

 • A

  بلغم

 • B

  دم

 • C

  صفرا

 • D

  سودا