1

پنومونی کدام‌ بیماری است؟

 • A

  دیستروفی

 • B

  برونشیت

 • C

  برونشیال

 • D

  ذات والریاح