1

آکال به چه معناست؟

 • A

  خورنده عضو

 • B

  برنده

 • C

  خورنده میکروب

 • D

  شکننده