1

ثقیل به چه معناست؟

 • A

  آنچه زیاد تجویز شود

 • B

  آنچه سریع النزول باشد

 • C

  آنچه سریع النزول نباشد

 • D

  آنچه کم تجویز شود