1

جالی به چه معناست؟

 • A

  آنچه پاک کند از سودا

 • B

  آنچه پاک کننده لزجه باشد

 • C

  آنچه جاری کننده لزج بلغم باشد

 • D

  آنچه جاری و مرجوع رجوع باشد