1

کدام گزینه بندآورنده قاعدگی میباشد؟

 • A

  جفت بلوط

 • B

  سویا

 • C

  زنجبیل

 • D

  سوداب