1

برای قاعدگی نامنظم کدام گزینه مناسب است؟

 • A

  رازیانه – عناب – پونه – بارهنگ -نعنا

 • B

  پونه – رازیانه – عروسک پشت پرده – عناب

 • C

  عروسک پشت پرده-تخم کرفس-پونه

 • D

  گل گاوزبان -رازیانه-بارهنگ-میوه نسترن