1

کدام گزینه ضد کیست می باشد؟

 • A

  زنجبیل-سرکه شیره-روغن شحم گاو

 • B

  رازیانه-زنجبیل-ناخنک

 • C

  روغن دنبه-زنجبیل-شکر

 • D

  سیاه دانه-بلوط-ماهور