1

طبع بومادران چیست؟​

 • A

  گرم و خشک

 • B

  سرد و خشک

 • C

  گرم و تر

 • D

  گرم وخشک