1

کدام یک از موارد زیر سمی می باشد؟

 • A

  تانن

 • B

  بیتر

 • C

  ساپونین

 • D

  تانن و بیتر