1

لعاب دار ها کدام موارد زیر است؟​

 • A

  تخم شربتی

 • B

  بارهنگ

 • C

  موسیلاژ

 • D

  تخم شربتی و بارهنگ