1

هزار چشم نام کدام گیاه است؟​

 • A

  هزار برگ

 • B

  بابونه

 • C

  افتیمون

 • D

  هوفاریقون