1

کدام گزینه در در کرمسازی جهت خون‌رسانی زیر پوست استفاده می شود؟​

 • A

  بادام شیرین

 • B

  زوفا

 • C

  بهمن سفید

 • D

  زوفا – بهمن سفید