1

طبع بابونه چیست؟​

 • A

  گرم و خشک

 • B

  گرم و تر

 • C

  سرد و تر

 • D

  سردو خشک