1

کدام گزینه در درمان تشنج مؤثر است؟​

 • A

  بهارنارنج

 • B

  بومادران

 • C

  خارمریم

 • D

  هیچ کدام