1

نشان آنتی بیوتیک بودن گیاه کدام است؟​

 • A

  سبز بودن

 • B

  پرزداربودن

 • C

  تلخ بودن

 • D

  گزنده بودن