1

مصرف اشتباه کدام گیاه خشکی روده می آورد؟

 • A

  افتیمون

 • B

  ختمی

 • C

  پنیرک

 • D

  سنا